Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb..Mundurowych
  Federacja SSMund RP
 

 Posiedzenie Zarządu
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

 W dniu 20 lutego 2013 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

     W trakcie posiedzenia dyskutowano nad:
     1. Aktualną problematyką dotyczącą funkcjonowania Federacji.
     2. Planem zamierzeń Federacji na 2013 r.
     4. Stanem finansowym Federacji.
     6. Problematyką dotyczącą polityki medialnej Federacji.


Informacje w sprawie funduszu socjalnego

 
Warszawa, 22 luty 2013r.
 
P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
w dniu 20 lutego 2012 r. w Warszawie      
 
                                                                                           Zał. nr 2
                                                                                      do protokołu z dnia 20.02.2013
 
 
Warszawa dnia 16 lutego 2013 r.
INFORMACJA
 
Minister Spraw Wewnętrznych w dniu 16 lipca 2012 r. opracował projekt założeń Ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 
Po zapoznaniu się z treścią projektu dot. przeznaczenia 0,25% funduszu socjalnego emerytów i rencistów na aktywizację zawodową i prewencję rentową dla policjantów, strażaków, pograniczników i funkcjonariuszy BOR- środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych wystosowały na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych swój sprzeciw. Zarządy Główne Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wraz z ze Związkiem Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, we wspólnym piśmie z sierpnia 2012 r., wyraziły ostry protest wobec próby obniżenia wskaźnika odpisu na fundusz socjalny.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wystąpił z podobnym pismem do ministra, deklarując gotowość poszukiwania optymalnych rozwiązań. Zarząd Główny Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wyraził poparcie dla protestu.

W ramach solidaryzmu, Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającej 11 organizacji emerytów i rencistów służb mundurowych, liczących ponad 100.000 członków, wystosował 11 września 2012 r. pisemne stanowisko adresowane do Prezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości oraz przewodniczących niektórych komisji sejmowych.

Stanowisko określa próby obniżenia odpisów na fundusz socjalny jako niehumanitarne i niemoralne.
Adresaci zlekceważyli prośby i protesty. Rząd w dniu 20 listopada 2012 r. przyjął na swym posiedzeniu wspomniany projekt ustawy.
 
Wobec powyższego dnia 15 stycznia 2013 r. wystosowano Apel do marszałka Sejmu RP, wicemarszałków i innych parlamentarzystów, podpisany przez: Henryka Borowińskiego, prezesa Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych, Albina Piątkowskiego, prezesa Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Jana Rutkowskiego, prezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Leszka Lamparskiego, prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji i Antoniego Forgiela, prezesa Stowarzyszenia Komendantów Policji. Ponadto działacze struktur lokalnych, jako wyborcy zwrócili się z pisemnymi prośbami do parlamentarzystów z ich terenu o pomoc i wsparcie.
 
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Do dnia dzisiejszego wpłynęło w tej sprawie trzynaście interpelacji i zapytań poselskich, które złożyli:
            Janina Okrągły (PO) Opole– 13384 z dnia 4.I.2013r,
            Krystyna Skowrońska (PO) Rzeszów– 14037 z dnia 4.II.2013r,
            Magdalena Gąsior-Marek (PO) Lublin- pismo z dnia 14.I.2013r,
            Monika Wielichowska (PO) Wałbrzych, zapytanie – 3302 z dnia 6.II.2013r,
            Roman Kaczor (PO) Wrocław– 13670 z dnia 23.I.2013r,
            Krystyna Łybacka (SLD) Poznań– 9517 z dnia 25.IX.2012r,
            Jacek Czerniak (SLD) Lublin– 13963 z dnia 29.I.2013r,
            Tadeusz Tomaszewski (SLD) Konin– 12499 z dnia 6.XII.2012r,
            Stanisław Wziątek (SLD) Koszalin– 9407 z dnia 17.IX.2012r,
            Cezary Olejniczak (SLD) Sieradz– 14221 z dnia 7.II.2013r,
            Maria Nowak (PIS) Katowice – 1543 z dnia 15.I.2013r,
            Stanisław Ożóg (PIS) Rzeszów– 13668 z dnia 23.I.2013r,
            Jan Bury (PSL) Rzeszów– 11278 z dnia 5.XI.2013r.
 
Natomiast poseł Tomasz Kamiński (SLD) Rzeszów, w piśmie z dnia 21 stycznia 2013 r. zapewnił, że rozumie i popiera starania środowiska służb mundurowych, a także podejmie stosowne działania parlamentarne aby szkodliwe akty prawne nie weszły w życie.
 
Poseł Tomasz Makowski (RP) Olsztyn, zaprosił przedstawicieli Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP na posiedzenie Zespołu Parlamentarnego Służb Mundurowych RP w dniu 7 stycznia 2013 r, gdzie w obecności przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych mieliśmy okazję przedstawić nasze stanowisko w sprawie projektu zmniejszenia funduszu socjalnego.   Jednocześnie zaprezentowaliśmy stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, solidaryzujące się ze stroną związkową odnośnie ich słusznych protestów w sprawie zmniejszenia wypłat zwolnień chorobowych.
 
Z niniejszego sprawozdania wynika, że w sprawie ograniczenia funduszu socjalnego interweniowało 15-cioro parlamentarzystów. Uważam, że uzyskujemy szerokie poparcie. W tym miejscu dziękuję Elżbiecie Arciszewskiej, prezesce Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, za pisemną interwencję przesłaną do Sejmu w dniu 28 stycznia 2013r.
 
W imieniu własnym a także w imieniu i z upoważnienia prezesów Związków i Stowarzyszeń podpisanych pod Apelem dziękuję wszystkim Paniom i Panom Posłom, którzy dotychczas występowali. Wyrażone ponad podziałami partyjnymi poparcie przedstawicieli klubów parlamentarnych zarówno koalicji rządowej, jak też posłów opozycji, świadczy o trosce i pochyleniu się nad losem najbiedniejszych i schorowanych, oraz dotkniętych nieszczęściem tych, którzy do niedawna wiernie służyli Ojczyźnie i Narodowi.
Mam nadzieję, że dalsza aktywność nad procedowaniem przepisów ograniczających fundusz socjalny służb mundurowych przyniesie efekty oczekiwane przez nasze środowisko.
 
Henryk Borowiński
Wiceprezydent Federacji Służb Mundurowych RP      
 
 
Sekretarz Generalny
    /-/ Jan Kacprzak
Po I Kongresie Federacji Stowarzyszeń SM RP
Wybrano władze

9 marca 2010 r. obradował w Warszawie I Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wybrano 20 osobowy Zarząd Główny oraz 7-osobową Komisję Rewizyjną
.

Prezydentem Federacji na 4-letnią kadencję wybrano gen. dyw. Adama Rębacza - Prezesa Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP. 

Wiceprezydentami zostali wybrani:
 • Zdzisław Czarnecki - Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 • bryg. Jan Cała - Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 • płk Janusz Kwiecień - Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
 • gen. insp. Leszek Szreder - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP.
Ponadto funkcje:
 • Sekretarza Generalnego Federacji powierzono kol. Janowi Kruszyńskiemu - SEiRP,
 • Skarbnika Federacji kol. Ewie Grzegorczyk - SEiRP.

Członkami Prezydium Zarządu Głównego zostali:
 • płk Jan Kacprzak - ZBŻZiOR WP,
 • kol. Henryk Borowiński - SEiRP.

Ponadto w skład Zarządu Głównego Federacji zostali wybrani:
 • płk Zenon Biesaga,
 • płk Aleksander Kubacki,
 • płk Bogdan Miller,
 • gen. Jerzy Wójcik - wszyscy z ZBŻZiOR WP
 • kol. Henryk Grobelny,
 • kol. Zdzisław Jaworski,
 • kol. Leszek Lamparski,
 • kol. Ireneusz Mańko,
 • kol. Bogdan Mentlewiak,
 • kol. Jan Nowak
 • kol. Jan Pyrcak.
Członkami Komisji Rewizyjnej Federacji zostali wybrani:
 • płk Marek Bielec
 • płk Zygmunt Maciejny - ZBŻZiOR WP
 • kol. Barbara Sadurska,
 • kol. Janusz Cyr,
 • kol. Tadeusz Jakubik,
 • kol. Jan Papis
 • kol. Zdzisław Pietryka.


Federacja rozpoczyna statutową działalność

I Kongres FSSM RP

Zgodnie z postanowieniem Komitetu Założycielskiego Federacji z dnia 15.12.2009 roku, w dniu 9 marca 2010 roku, w Warszawie w obiektach wojskowych przy ul. 11 Listopada, odbędzie się I Kongres Federacji Służb Mundurowych RP

Uczestniczyć w nim będzie 41 delegatów reprezentujących członków Federacji. 
Ustalono, że jeden delegat będzie reprezentował 2.000 członków stowarzyszenia - członka Federacji. 

Każdy z delegatów na Kongres będzie posiadał upoważnienie Zarządów Głównych poszczególnych związków i stowarzyszeń do kandydowania do władz Federacji.

Do wyłącznej kompetencji Kongresu Federacji należy:
 1. Uchwalenie Statutu Federacji lub dokonywanie jego zmian.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej Federacji.
 3. Rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej Federacji w sprawie udzielenia absolutorium władzom ustępujacym i podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały.
 4. Uchwalenia programów działania Federacji, w tym zaleceń do działalności Zarządu Federacji.
 5. Rozpatrywanie odwołań członków Federacji od uchwał Zarządu Federacji.
 6. Wybór członków Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej Federacji spośród delegatów.
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku.


Jest Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Federacja zarejestrowana  
 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądu, Sądu Rejonowego dla m. Stołecznego Warszawy w dniu 25 listopada 2009 r. postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej: 
Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej 
   Adres Federacji: ul. 11 Listopada 17/19 blok 1 lokal 26; 03-446 Warszawa.
  
Jej założycielami są następujące związki i stowarzyszenia:
- Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy RP,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych,
- Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,
- Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,
- Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 19 października 2010 r. na posiedzeniu Zarządu Federacji, zgodnie ze statutem Federacji, jako pełnoprawnych obserwatorów przyjeto kolejne stowarzyszenia:

- Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
- Stowarzyszenie Komendantów Policji,
- Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa.

Formalnie ich przyjęcie nastąpi podczas obrad Kongresu Federacji.

Cele Federacji:
 1. Wspieranie i koordynowanie działalności sfederowanych stowarzyszeń.
 2. Inspirowanie członków Federacji do aktywnego udziału w procesie patriotycznego oddziaływania na społeczeństwo, ukierunkowanego na popularyzowanie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.
 3. Koordynowanie działalności statutowej i programowej członków Federacji.
 4. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji wobec władz ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w zakresie:
  • uprawnień emerytalno - rentowych,
  • opieki socjalnej i zdrowotnej,
  • zachowania statusu społecznego przysługującego żołnierzom i funkcjonariuszom.
 5. Reprezentowanie interesów członków Federacji w wielostronnych i dwustronnych kontaktach międzynarodowych.
W dniu 27 listopada został zatwierdzony przez sąd Statut Federacji uchwalony przez Komitet Założycielski, którego główne ustalenia stanowią:
 1. Federacja ma osobowość prawną.
 2. Federacja ma jednoszczeblową strukturę organizacyjną.
 3. Członkowie Federacji dzielą się na:
  • członków zwyczajnych,
  • członków wspierających,
  • członków honorowych.
 4. Władzami Federacji są:
  • Kongres Federacji,
  • Zarząd Federacji,
  • Komisja Rewizyjna Federacji.
 5. Federację reprezentuje Prezydent Federacji.
 6. Kadencja władz Federacji trwa cztery lata.
 7. Na majątek Federacji składają się: składki członkowskie, darowizny, spadki, dotacje, zapisy oraz środki z ofiarności publicznej.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 8 odwiedzający (16 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=