Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb..Mundurowych
  Ustawy restrykcyjne
 
Działania
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Apel Prezydenta FSSM RP
DO EMERYTÓW WOJSKOWYCH
Wiemy wszyscy, że 5 grudnia 2016 r. skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Dotyczy on obniżenia wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach zawodowych. W sensie legislacyjnym jest on wiernym odwzorowaniem uchwalonej 16 grudnia 2016 r. ustawy represyjnej obejmującej policjantów i funkcjonariuszy służb ochrony państwa i niesie za sobą analogiczne skutki.
9 maja 2017 r. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zwróciła się do Pani Premier Beaty Szydło z prośbą o wycofanie tego projektu z prac legislacyjnych w Sejmie. Z odpowiedzi, jakiej w imieniu Pani Premier udzielił nam Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, wynika jasno, że Rząd i partia, z której się wywodzi, są zdeterminowane, by proces legislacyjny tej psudoustawy przeprowadzić do końca, realizując w ten sposób kolejną populistyczną obietnicę wyborczą.
Nie wiemy tylko, dlaczego ów projekt tak długo czeka w Sejmie na swoje rozpatrzenie. Być może obóz rządzący obawia się negatywnej reakcji społecznej, która w przypadku ustawy dotyczącej emerytów i rencistów wojskowych może być silniejsza niż była w przypadku ustawy obejmującej emerytów i rencistów policyjnych. Bądźmy jednak realistami. Widzimy ignorowanie przez ekipę rządzącą reakcji społecznych na wprowadzanie innych, równie kontrowersyjnych ustaw, więc raczej nie o to tu chodzi.
Być może rządzący czekają tylko na to, aż IPN upora się aktami tysięcy funkcjonariuszy i osób objętych działaniem ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. i będzie mógł zająć się Waszymi, albo na pierwsze rozstrzygnięcia sądowe w sprawach odwołań od decyzji dyrektora ZER MSWiA obniżających emerytury i renty "policyjne".A może czekają na inny stosowny moment do jej wprowadzenia pod obrady Sejmu, np. by pod przykrywką szumu medialnego, jaki jej procedowanie z pewnością wywoła, móc przeforsować przez parlament inną antydemokratyczną lub antyspołeczną ustawę. Tak, czy inaczej, należy oczekiwać rychłego wznowienia procedowania w Parlamencie tego quasi aktu prawnego.
Koledzy! Nie liczcie na to, że ta władza o Was zapomniała!
Niedawno do Sejmu wpłynął projekt innej ustawy uderzającej w Wasze środowisko. Jest to projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (projekt tzw. „ustawy degradacyjnej”), która dotknie nie tylko członków WRON, ale obejmie znacznie szersze grono emerytów wojskowych. Kolejna haniebna ustawa, w której przesłanką do odebrania stopnia wojskowego nie będzie sprzeniewierzenie się honorowi żołnierza, a jedynie fakt pełnienia służby w jednej z formacji ujętych w „katalogu” sporządzonym przez IPN w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów.
Ten „katalog” jest już dziś wykorzystywany przez obecną władzę do bezprawnych działań, mających charakter zemsty politycznej, skierowanych przede wszystkim w Wasze środowisko. Zemsty wyjątkowo podłej i haniebnej, bo dokonywanej na odchodzących na wieczna służbę byłych żołnierzach LWP, bohaterach II wojny światowej, kawalerach Orderu Virtuti Militari, którym odmawia się asysty wojskowej na pogrzebach. ONI, to najwyższe polskie odznaczenie bojowe otrzymali za przelaną dla Polski krew, a nie za służbę w takich czy innych organach PRL. I jeżeli w tej służbie nie popełnili przestępstw przeciwko narodowi polskiemu, to ostatnie pożegnanie w asyście wojskowej jest tym, co IM się nie tylko z mocy prawa należy.
Hańba tym, którzy IM tego odmawiają!
Koledzy !
Nie czekajcie biernie na kolejny ruch rządzących. Z całą pewnością nie będzie on po Waszej myśli.
Włączajcie się aktywnie w działania komitetów protestacyjnych, które powstają w całym kraju pod egidą Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Czekamy na Was. Wspieramy wszystkich, których prawa są łamane lub lekceważone. Bierzemy udział w słusznych protestach społecznych, organizowanych zgodnie z obowiązującym prawem. Nasza walka, nie będzie tylko walką z ustawami represyjnymi. To będzie walka o Honor i Godność nas wszystkich, o prawdę historyczną, o państwo prawa, bez gorszących i irracjonalnych podziałów, o sprawiedliwą Polskę.
Ryszard Czarnecki
Prezydent FSSM RP


Korespondencja z władzami

Petycja FSSM do Premier RP w sprawie "wojskowej ustawy emerytalnej":
 www.fssm.pl/emerytury-wojskowe

Odpowiedź MON dotycząca wystąpienia FSSM w sprawie "wojskowej ustawy emerytalnej":
:www.fssm.pl/odpowiedz-rzadu-w-sprawie-prac-nad-ustawa-obnizajaca-emerytury-wojskowe 


Ustawa przeciw represjom

Biuro Zarządu Głównego ZŻWP

ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa
 Prezesi Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  
Szanowni Koledzy
Uprzejmie informuję, że Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych powołał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej mający na celu przygotowanie i złożenie w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Trwają prace nad projektem ustawy. Złożono wniosek o zarejestrowanie Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Powołano w terenie Komitety Protestacyjne, które organizować będą akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy.
  
Prezydium Zarządu Głównego na posiedzeniu doraźnym uznało za celowe i wskazane nawiązanie przez Zarządy Wojewódzkie i Rejonowe kontaktów z Komitetami Protestacyjnymi i włączenie się w akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy. Dziś my pomagamy funkcjonariuszom, jutro oni pomogą nam. 
 
 
W załączeniu przesyłam:
 1. Komunikat dotyczący stanu przygotowań do realizacji Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP.
 2. Wykaz Komitetów Protestacyjnych, 
 Projekt ustawy prześlę po przyjęciu jej ostatecznego kształtu. 
 Więcej informacji na stronie internetowej FSSM:   www.fssm.pl\
  
Pozdrawiam 
płk Henryk Budzyński

 
KOMINIKAT
 
dotyczący stanu przygotowań do realizacji Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP
 
Obserwujemy duże zainteresowanie, stanem realizacji Inicjatywy Ustawodawczej  związanej z przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Rozumiemy swego rodzaju zniecierpliwienie w oczekiwaniu na sygnał o rozpoczęciu zbierania wymaganych, co najmniej, 100 tys. podpisów obywateli popierających projekt zmiany ww. ustawy. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przyjęła na siebie obowiązek przygotowania nie tylko tego projektu ustawy, ale także inspirowania działań zmierzających do zorganizowania struktur, które będą w stanie podołać temu zadaniu, którego realizacja musi przebiegać zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.  Z obowiązku tego musimy wywiązać się należycie, a przede wszystkich uniknąć błędów, które zwykle są skutkiem nadmiernego pośpiechu i braku rzeczowej refleksji. Musimy mieć pewność, że „akcja” zbierania podpisów, tak pod względem formalno-prawnych jak organizacyjnym, przebiegnie sprawnie. Musimy pamiętać, że:
1.     Projekt ustawy, gdy zostanie już wniesiony przez Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej (KIU) do Marszałka Sejmu RP nie będzie mógł być zmieniony, nawet w formie autopoprawki. Ponadto konstrukcja legislacyjna projektu nie może budzić żadnych wątpliwości, gdyż to może skutkować jego odrzuceniem. Stąd dbałość o końcowy kształt przygotowywanego projektu aktu prawnego. Dopracowywane  obecnie jest jego uzasadnienie, które musi być zgodne z art. 34 Regulaminu Sejmu.  
2.     Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej składa do Marszałka Sejmu
„Zawiadomienie o utworzeniu KIU” w optymalnym dla nas terminie, przedkładając w Kancelarii Sejmu pakiet wymaganych dokumentów, w tym projekt ustawy oraz wykaz co najmniej 1000 podpisów obywateli już popierających ten projekt.
3.     Zanim jednak Pełnomocnik KIU złoży do Marszałka Sejmu ww. zawiadomienie, co najmniej we wszystkich dużych miastach powinny powstać Komitety Protestacyjne, których zadaniem będzie prowadzenie akcji zbierania minimum 100 tys. wymaganych podpisów. Na chwilę obecną nie możemy jeszcze kategorycznie stwierdzić, że organizacja ww. Komitetów osiągnęła poziom zadawalający.
4.     Marszałek Sejmu, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia Pełnomocnika KIU, powinien wydać „Postanowienie o przyjęciu zawiadomienia”.   Natomiast rozpoczęcie akcji zbierania podpisów może być ogłoszone dopiero po otrzymaniu przez Pełnomocnika KIU ww. Postanowienia. Wówczas także KIU ogłosi w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, fakt nabycia osobowości prawnej, adres Komitetu oraz miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu.
5.     Projekt ustawy wraz z załączonym wykazem podpisów obywateli popierających projekt nie może być wniesiony później niż 3 miesiące od daty Postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu ww. Zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Oznacza to, że na zebranie podpisów mamy dokładnie 3 miesiące i ani jednego dnia dłużej liczone od dnia otrzymania Postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu Zawiadomienia.  
A wszyscy rozumiemy, że nie ma dla nas innej opcji jak pełen sukces!   
6.     Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, w swoich działaniach musi brać pod uwagę wiele okoliczności, na które ma wpływ, ale także takie, na które wpływu nie ma, np. fakt wakacji sejmowych (w tym roku prawdopodobnie od 20 lipca do 10 września br.). Uwzględniając wszystkie te okoliczności, a także taktykę naszych działań, realnym terminem rozpoczęcia akcji zbierania podpisów jest pierwsza połowa września b.r. W tej sytuacji jej zakończenie wypadnie w pierwszej połowie grudnia 2017 r.
 
Tak wygląda strona formalna naszego przedsięwzięcia. Niemniej jednak rozumiemy, że oczekiwania naszych Koleżanek i Kolegów dotyczą rozpoczęcia akcji zbierania podpisów już teraz (niejako natychmiast), tj. w takim terminie, aby jej zakończenie było możliwe jeszcze przed 1 października 2017 r.  Niestety okoliczność ta (pomijając nawet niektóre kontrowersje prawne) nie miałaby żadnego znaczenia. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu, co oznacza, że mogłoby to nastąpić nie później niż w pierwszej połowie stycznia 2018 r. Poza tym wszyscy mamy świadomość realiów parlamentarnych oraz arytmetyki głosowań. Naszym celem jest jednak zademonstrowanie aktualnej władzy naszego kategorycznego sprzeciwu wobec bezprzykładnego gwałcenia praw i podstawowych zasad konstytucyjnych z czysto politycznych powodów oraz wykazanie, że w walce o godność i honor nie jesteśmy sami, że popierają nas dziesiątki tysięcy obywateli Rzeczypospolitej. Wierzymy, że projekt ten powróci do Parlamentu nie później niż po najbliższych wyborach parlamentarnych.
 
W dniu 1 czerwca 2017 r na posiedzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej członkowie Komitetu jednogłośnie powierzyli funkcje:
 
Pełnomocnika Komitetu – Andrzejowi Rozenkowi,
 
Zastępcy Pełnomocnika Komitetu – gen. Markowi Dukaczewskiemu. 
 
Tak więc czas do rozpoczęcia zbierania 100 tys., podpisów należy wykorzystać na „dopięcie” organizacji Komitetów Protestacyjnych. Dążyć należy aby w ramach „porozumień służb mundurowych” wszystkie organizacje włączyły się w działania komitetów protestacyjnych. Należy wskazać i przygotować osoby, które będą zbierać podpisy, uwzględniając zasady opisane w ww. ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli oraz w ustawie z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Musimy dokonać rozpoznania osób i środowisk, w których będziemy prowadzili akcję zbierania podpisów i które mogą nas w tym wesprzeć. Każdy Komitet otrzyma pakiet dokumentów niezbędnych przy zbieraniu podpisów, tj.: tekst projektu ustawy wraz z uzasadnieniem, wykaz (formularz) do zbierania podpisów, instrukcję wypełnienia wykazu oraz zasady przechowywania wypełnionych wykazów zebranych podpisów.
 
 
   /Irena Kłucińska/
   Zespół VI FSSM

Wykaz komitetów protestacyjnych w województwach


województwo
Imię Nazwisko
telefon
e-mail
1
Mazowieckie
Warszawa
 
 
 
Ciechanów
 
Płock
 
Siedlce
 
 
Monika Kazula
Andrzej Pawłowski
Ewa Gałązka
 
Henryk Bielski
 
Gabriel Gołaszewski
 
Jan Orzyłowski
 
 
512154166
664928252
516450730
 
662207987
 
606251659
 
602635012
 
apawlowski64@o2.p
 
 
 
 
2
 
Podlaskie
Białystok
 
Suwałki
 
Łomża
 
Irena Doroszkiewicz
 
 Ryszard Słyszewski
 
608618333
 
504565124
 
 
 
 
 
 
3
 
Dolnośląskie
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
Andrzej Kląskała
 
Jan Kupczak
Janusz Bortkiewicz
 
5016547333
 
 
606412216
 
 
4
Kujawsko – pomorskie
Bydgoszcz
 
 
Toruń
 
Włocławek
Henryk Grobelny
 
Zbigniew Milej,  
Grzegorz Matuszewski,
 
Jacek Kościelski
Jarosław Jaworski
 
Maciej Lisiecki
Adam Majewski
667661781
 
517482830
664093775
 
887 681 269
663320 020
 
601 175 692
665063306
 
 
 
 
 
 
5
Lubelskie
Biała – Podlaska
Chełm
 
Lublin
 
 
Zamość
 
Sławomir Borysiewicz
Jan Pawluk
Maria Kaim
 
Wojnarowski Zbigniew
Tadeusz Żywiec
 
Bożena Paziak
 
 
 
 
695242888
 
 
 
 
bozena_p3@op.pl
 
6
Lubuskie
Gorzów Wielkopolski
Zielona Góra
 
Marek Działoszyński
Zygmunt Magniewski
 
Eugeniusz Czerwiński
 
607600021
 
 
7
 
Łódzkie
Łódź
 
Piotrków Trybunalski
 
Sieradz
 
Łask
 
Zdzisław Pełka
Piotr Bogusz
 
Wojciech Trzeciecki
 
KrzysztofrSudra
 
Zbigniew Sośnicki
 
Maryla Warzocha
 
501056566
 
 
519340134
 
 
 
664435870
 
504063339
 
 
 
 
 
 
8
Małopolskie
Kraków
 
Nowy Targ
Zakopane
Nowy Sącz
 
 
Janusz Łabuz
Młynarczyk
 
Mieczysław Batkiewicz
 
Marek Hebda
 
603383300
663771436
 
602384610
  
668180677
 
 
 
 
 
9
Opolskie
Opole
 
 
Kazimierz Pięta
Małgorzata Olińska-Bieg
 
509230736
505127663
 
 
 
 
10
Podkarpackie
Rzeszów
 
Sanok
 
Roman Florek
Jacek Migut
 
Jan Wanielista
 
605601250
739093399
 
691618147
 
 
 
janek.sanok@interia.pl
 
11
Pomorskie
Gdańsk
Józef Wardyn
Krzysztof Maliński
608444634
604334209,
501489594
 
12
Śląskie
Bielsko Biała
Katowice
Częstochowa
 
 
Krzysztof Kwiatkowski
 
 
726057307
 
 
13
Świętokrzyskie
Kielce
Busko Zdrój
W ustalaniu
 
Tadeusz Wożniak
 
  
500146233
 
14
Warmińsko –mazurskie
 
 
Marek Osik
723393030
 
15
Wielkopolskie
Poznań
Kalisz
Konin
 
Piła
 
 
 
Leszno
 
Jan Zachciał
 
 
Karol Tarkowski
Jarosław Pawlaczyk
Andrzej Młynarczyk
 
Piotr Kukawka
 
Henryk Wołoszyński
 
Wojciech Połotek
Henryk Szoł
519340121
 
 
510691347
 
601667318
 
887027109
 
693351450
 
601975252
601853724
 
 
główny kontakt mailowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
Zachodniopomorskie
Szczecin
Koszalin
 
Danuta Leszczyńska
Krzysztof Maliński
 
Dod. W ustalaniu
 
728330309
501489594
 
mk@gawex.plPetycja Federacji do najwyższych władz
Zarząd
Federacji Stowarzyszeń
Służb Mundurowych RP
Nr wych. 75/2017
 
Warszawa 31 marca 2017 r.
 
 
MARSZAŁEK SEJMU – Pan Marek Kuchciński
 
MARSZAŁEK SENATU – Pan Stanisław Karczewski
PREMIERZ RZĄDU RP – Pani Beata Szydło
 
Zwracamy się do najważniejszych osób w Państwie o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do przygotowania ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w Sali Kolumnowej Parlamentu.
Z perspektywy minionych trzech miesięcy od przyjęcia ww. ustawy, po dokonaniu pogłębionej analizy przyjętych w niej rozwiązań, nie można już mieć żadnych wątpliwości, że zostały złamane fundamentalne zasady konstytucyjne, takie jak zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, ochrony praw nabytych, równości wobec prawa oraz gwarancje należytego zabezpieczenia społecznego osób niezdolnych do pracy,  szczególnie potrzebujących. W sposób bezprecedensowy w historii polskiego prawodawstwa naruszono ugruntowaną w polskim systemie prawnym, zasadę nie działania prawa wstecz oraz niestosowania odpowiedzialności zbiorowej. Przepisy ustawy wprowadziły system represji wobec emerytów służb mundurowych oraz ich rodzin, którzy prawa do świadczeń nabyli za służbę dla wolnej i demokratycznej Polski. Uchwalone prawo nie ma nic wspólnego z poczuciem sprawiedliwości społecznej. Nie wiemy z jakich racjonalnych powodów ustawodawca zignorował zasadę ujętą w art. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi o obowiązku ,,równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny oraz stan rodzinny", Powyższe stanowisko podziela nie tylko Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, ale także Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz wiele uznanych autorytetów prawniczych, w tym organizacje pozarządowe, z Helsińską Fundacją Praw Człowieka włącznie. Krytyczne uwagi do projektu tej ustawy zgłosiły także niektóre resorty rządowe, w między innymi, Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Skarbu Państwa.
Bardzo poważne zastrzeżenia wobec ww. ustawy odnoszą się do etapu prac legislacyjnych, w szczególności zaś do sposobu konsultacji publicznych oraz do późniejszego procesu uchwalenia ustawy. Mamy prawo twierdzić, ze zostaliście Państwo wprowadzeni w błąd co do motywów i rzetelności tworzenia tego aktu prawnego, jego zgodności z orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka orzekającego na podstawie EKPC i protokołów dodatkowych. Dowody tego są następujące:
1.       Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako autor projektu ustawy, mimo wprowadzenia w jego treści fundamentalnych zmian, nie przedłożył go zainteresowanym podmiotom w celu powtórnego przedstawienia uwag, czym nie dopełnił obowiązku prawnego określonego w § 48 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Ministrów. Tym samym zignorowano zasadę przyzwoitości legislacji wynikającej z art. .2 Konstytucji.
2.       Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie przedstawiając projektu ustawy do powtórnego zaopiniowania uprawnionym pod miotom, odstąpił jednocześnie od sporządzenia protokołu rozbieżności czym nie dopełnił obowiązku prawnego wynikającego z § 50 ust. 1-3 Regulaminu pracy RM.
3.       Prezes Rządowego Centrum Legislacji odstąpił od skierowania projektu ustawy do rozpatrzenia przez komisję prawniczą , czym nie dopełnił obowiązku prawnego wynikającego z § 72 ust, 1 i nast. Regulaminu pracy RM.
4.       Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako organ wnioskujący, nie uzyskał opinii Rady Legislacyjnej o ww. projekcie ustawy, powodującej szczególnie istotne skutki prawne, społeczne i ekonomiczne, czym nie dopełnił obowiązku prawnego wynikającego z § 60 ust. 3 pkt 4 Regulaminu pracy RM. W przypadku tak głębokiej kontrowersyjności ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.,,, opinia Rady Legislacyjnej powinna być istotnym elementem w procesie stanowienia prawa,
5.    Istnieją poważne zastrzeżenia co do prawomocności procedowania i głosowania nad ustawą w dniu 16 grudnia 2016 r, w Sali Kolumnowej Parlamentu. Są one powszechnie znane i dotyczą, między innymi, jawności i procedury głosowania, w tym dostępu mediów, możliwości zgłaszania przez posłów wniosków formalnych oraz wątpliwości w zakresie wymaganego kworum.
Niezależnie od ww. bezspornych zarzutów wobec ustawy z dnia 16 grudnia 2016 o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji …, dotyczących trybu jej przygotowania i uchwalenia, należy wskazać na szereg innych o charakterze konstytucyjnym, które czynią z niej akt prawny niepożądany w przestrzeni prawnej. Przyjęte w ustawie rozwiązania prawne nie są ukierunkowane na rzeczywiste przywrócenie sprawiedliwości społeczne lecz, mają charakter represyjno - odwetowy. Wprowadzają niedopuszczalną w demokratycznym państwie prawa zasadę odpowiedzialności zbiorowej za służbę w okresie PRL sprzed ponad ćwierć wieku. Dotykają głównie funkcjonariuszy pozytywnie zweryfikowanych i po 1990 roku służących wolnej i demokratycznej Polsce. To oni tworzyli podstawy funkcjonowania dzisiejszej, nowoczesnej Policji i innych służb. Dbali o bezpieczeństwo Polaków, od początku transformacji ustrojowej walczyli z najgroźniejszą przestępczością, często z narażeniem życia i zdrowia oraz kosztem dobra własnych rodzin. Tak więc nie jest prawdą, ze ww. ustawą zostali ,,ukarani" mityczni ,,ubecy" i ,,esbecy", Represje objęły emerytów Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Generalnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej oraz ich rodziny.
Ustawa daje pierwszeństwo czysto politycznemu poczuciu tzw. ,,sprawiedliwości społecznej" przed fundamentalnymi w państwie prawa gwarancjami zakazu podwójnego karania, domniemania niewinności oraz zasadą skazywania wyłącznie na mocy prawomocnego wyroku sądowego. Ustawa używa zradykalizowanego języka quasi-prawnego, który nadaje wprowadzonemu pojęciu ,,państwo totalitarne" szczególnego znaczenia, które można byłoby określić jako techniczne, gdyby służyło, czego nie czyni, legislacyjnemu dookreśleniu materii oraz gdyby nie miało oczywistego wydźwięku polityczno-ideologicznego, znajdującego się poza sferą prawną. Ustawodawca nie uwzględnił stanowiska przedstawicieli odpowiednich nauk społecznych, dla których wydarzenia roku 1956 stanowiły istotną cezurę czasową w dziejach ,,Polski Ludowej", oddzielając okres państwa totalitarnego i okres państwa nie w pełni demokratycznego, lecz już nie totalitarnego. Poza tym w ustawie brak jest definicji legalnej pojęcia 'państwo totalitarne", mimo że nakaz zdefiniowania tego określenia, którego znaczenie nie jest powszechnie rozumiane, wynika wprost z § 146 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".
Przepisy ustawy naruszają zasadę równości wobec prawa. Uznaje się, bez jakiegokolwiek postępowania sprawdzającego, ze wszystkie osoby pełniące szeroko rozumianą służbę przed 1990 rokiem na rzecz tzw., ,,państwa totalitarnego", w tym osoby pozytywnie zweryfikowane i przez wiele kolejnych lat, po 1990 roku, służące wolnej Polsce, a także ich bliscy, nie zasługują na równe traktowanie w stosunku do funkcjonariuszy rozpoczynających służbę po 31 lipca 1990 roku, Stało się tak mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. (sygn. akt K 6/09). W uzasadnieniu którego TK stwierdził: ,,Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie". (,..| ,,Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego" .
Przypomnijmy, po 1990 r. policjanci i inni funkcjonariusze służb mundurowych nabywali uprawnienia i odchodzili na zaopatrzenie emerytalne na podstawie ustaw uchwalonych przez kolejne władze ustawodawcze demokratycznej i suwerennej Polski. na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, a nie na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy MO.
Ustawa zawiera nieprawdziwe założenie jakoby osoby nią objęte otrzymały świadczenia będące bezprawnym przywilejem przyznanym im przez władze PRL. Twierdzenia te są niezgodne z prawdą i sprzeczne z zasadą ochrony praw nabytych, albowiem bez żadnego uzasadnienia pozbawiają świadczeń osoby, które uzyskały je słusznie po 1990 roku, w niepodległej i demokratycznej Polsce, w sposób przewidziany przepisami prawa.
Przepisy ustawy naruszają prawo do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli łamią podstawowe prawo człowieka, w tym prawo do zachowania realnej wartości przyznanych świadczeń, Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego pozbawienie uprawnionych praw nabytych do świadczeń emerytalno-rentowych narusza gwarancje konstytucyjne, nawet wówczas, gdy nie powodują obniżenia tych świadczeń poniżej minimum egzystencji.
W ustawie przyjęto wskaźnik 0% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby do 1990 roku. Rozwiązanie to nie znajduje żadnego uzasadnienia, szczególnie jako element systemu ubezpieczeń społecznych. Ustawodawca nie zaprzeczył, że osoby objęte tym rozwiązaniem świadczyły pracę, ale jednocześnie uznał, iż nie przysługuje im za to jakiekolwiek świadczenie emerytalne. Jest to szczególnie niezrozumiałe w kontekście wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (w sprawie Cichopek i inni v. Polska; skarga 15189110), albowiem ewidentnie narusza prawo do poszanowania własności. ETPC co prawda uznał wówczas, ze redukcja uposażenia emerytalnego byłych funkcjonariuszy nie nałożyła na tę grupę emerytów nadmiernego obciążenia, jednak odniósł to do ograniczenia współczynnika do poziomu 0.7% podstawy wymiaru emerytury, nie zaś do poziomu 0%, Przyznanie współczynnika 0% dla wielu oznacza całkowite pozbawienie świadczenia i nie może być inaczej traktowane jak nałożenie nadmiernego obciążenia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jako autor projektu najwyraźniej zataił ten fakt.
Ustawodawca, w dyspozycji przepisu art., 8a, używa świadomie wyrażeń niedookreślonych, takich jak: krótkotrwała służba", ,,rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków" oraz „szczególnie uzasadniony przypadek", mających charakter tzw. klauzul generalnych. Zapomniano jednak, że w prawie ubezpieczeń społecznych nie stosuje się klauzul generalnych o czym wielokrotnie wypowiedział się Sąd Najwyższy stwierdzając, że przepisy ubezpieczeniowe tworzą odrębną dziedzinę prawa i mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Powinny być przestrzegane w jednakowy sposób w stosunku do wszystkich podmiotów. Treść ww. art. 8a pozostaje więc w sprzeczności z orzecznictwem Sąd u Najwyższego.
Ustawa zakłada, że po latach wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych oraz rent rodzinnych, mimo że nie wydarzyło się nic wyjątkowego, co uzasadniałoby wprowadzenie tak drakońskich i niesprawiedliwych regulacji, można je przyjąć. Oznacza to, że większość sejmowa została wprowadzona w błąd lub, co gorsza, powodowana była motywami politycznymi i chęcią odwetu, które nigdy nie powinny kierować działaniami prowadzącymi do ograniczenia lub pozbawiania jednostki jej konstytucyjnych praw. Taka precedensowa praktyka może w przyszłości doprowadzić do sytuacji, kiedy kolejna większość sejmowa uchwali prawo odbierające słusznie nabyte świadczenia emerytalne innej grupie zawodowej, również z powodu swoiście pojmowanej  „sprawiedliwości społecznej".
Poczucie bezmiaru krzywdy, poniżenia i nonsensu towarzyszące procesowi przygotowania i uchwalenia tej niegodziwej ustawy wywołało, determinację tysięcy emerytów i rencistów służb mundurowych oraz ich bliskich. Nigdy nie zaakceptujemy takiego potraktowania byłych policjantów oraz funkcjonariuszy innych służb, którzy najlepsze lata swojego życia poświęcili służbie wolnej i demokratycznej Polsce.
W związku z powyższym apelujemy o pilne podjęcie działań zmierzających do derogowania ww. ustawy z porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej.
 
                             Prezydent
                                    (-)
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 

Notatka ze spotkania przedstawicieli
środowisk służb mundurowych w dniu 17 lutego 2016 r.
 
Spotkanie odbyło się w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w dniu 17 lutego 2016 r. w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115 sala 106 w godzinach 11:00 – 15:30.
Celem spotkania było omówienie dwóch głównych tematów:
1.      Działania podejmowane przez struktury podległe MON wobec organizacji zrzeszających żołnierzy rezerwy.
2.      Zapowiadane działania w zakresie obniżenia świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy pełnili służbę w PRL.
Prezydium konferencji stanowili członkowie władz FSSM RP w składzie:
·          Zdzisław Czarnecki-      FSSM RP, SEiRP
·          Henryk Borowiński –                       SEiRP
·          Janusz Kwiecień –                      ZEiRSW
·          Franciszek Puchała –                     ZŻWP
·          Adam Miksiewicz –                      ZEiRSG
Obrady prowadził Zdzisław Czarnecki, który zaproponował protokolantów:
·          Bogusława Łukasiewicz – FSSM RP
·          Zdzisław Pietryka - SEiRP
·          Andrzej Grzelakowski.- FSSM RP
W spotkaniu uczestniczyło 54 przedstawicieli z 18 organizacji.
Zdzisław Czarnecki:
Założenia dzisiejszego spotkania to:
·          ustalenie faktów i co wiemy na pewno;
·          jakie działania mają podjąć, ma podjąć nasze organizacje.
W związku z pojawiającymi się plotkami na temat planowanych zmian w ustawie emerytalnej służb mundurowych, przewodniczący ZG NSSZ Policjantów Grzegorz Nems podczas spotkania w MSWiA w sprawie większych podwyżek od 01.01.2016 r. zwrócił się z prośbą do ministra Błaszczaka o wydanie oficjalnego komunikatu w tej sprawie.
Poniżej oficjalny komunikat, który ukazał się na stronie internetowej MSWiA.
„Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że Rząd oraz MSWiA nie prowadzą i nie planują prowadzić żadnych prac nad zmianami w ustawie emerytalnej funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych.
Emerytury i renty funkcjonariuszy są i będą naliczane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.900,1268,1830).”
W interesującej merytorycznej dyskusji udział wzięło 25 osób, którzy poruszyli kilkanaście wątków dot. tematyki obrad zawierających poniżej streszczone zagadnienia:
 1. Henryk Borowiński – MON zerwał porozumienia ze ZŻWP i Klubem Generałów WP oraz eksmituje ze swoich pomieszczeń organizacje emerytów wojskowych. Istnieje obawa o organizacje emerytów policyjnych. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Zieliński w kontekście poszukiwań środków potrzebnych na zabezpieczenie szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży Kościoła Rzymsko-Katolickiego nawiązał do problematyki obniżek emerytur funkcjonariuszom podkreślając, że są one nienależne. W ten sposób chcą urobić opinię publiczną i skłócić emerytów z funkcjonariuszami czynnymi zawodowo.
Wzbudzić zawiść i niechęć do emerytów mundurowych. Zaproponował, aby podjąć przeciwdziałania w formie cyklu spotkań Prezydenta Federacji z resortowymi ministrami i z posłami z poprzednie kadencji, z którymi już mamy dobre kontakty. Dokonać oceny sytuacji socjalno – bytowej naszych członków i porównać wysokość świadczeń z Europą. Nawiązać współpracę z Federacją Mundurowych Związków Zawodowych. Należy przygotować grunt w obronie wolności i wyjść z cienia. Wystąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich
 1. gen. Franciszek Puchała – zwrócił uwagę na fakt swoistego przygotowania „artyleryjskiego” w prasie (Fakt, Rzeczpospolita) oraz innych mediach w ten sposób, że stawia się zarzuty ZŻWP o to, iż skupia w swych szeregach tych co służyli starej władzy komunistycznej oraz stara się o wojskowe pogrzeby na Powązkach, a także o to, że dyskredytuje się płka Kuklińskiego. MON podjął decyzję o wypowiedzeniu współpracy ze Związkiem ze względu o naruszenia apolityczności i eksmituje organizacje związkowe z pomieszczeń biurowych. Musimy konsolidować nasze szeregi ponieważ pojawiają się tendencje do tworzenia nowych organizacji emerytur wojskowych. W celu nagłośnienia tematu można rozważyć potrzebę organizacji konferencji popularno-naukowej na temat bezpieczeństwa i obronności państwa, gdzie można poruszyć również sprawy dot. emerytur mundurowych. Federacja jest naszym atutem. Musimy występować razem także za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich.
 2.  ppłk Janusz Kwiecień – w sektorze więziennictwa jest jeszcze cisza i spokój w stosunku do organizacji zrzeszającej emerytów tej służby, ale zaczynają się czystki wśród czynnych zawodowo funkcjonariuszy, które ocenia się jako nieuprawnione. Przykładem jest zwolnienie kierownictwa zakładu karnego, chociaż to Sąd udziela przerwy zdrowotnej w czasie odbywania kary przez osadzonego, który dokonał ponownego przestępstwa. Oceniam, że również przed emerytami SW zbliża się ciężki okres, bo oni również służyli „starej” władzy. Trzeba zastanowić się nad zorganizowaniem konferencji prasowej.
 3.  Adam Miksiewicz – stwierdził, że Straż Graniczna jest taką formacja, która pobiera emerytury „policyjne” z ZER MSW i dot. ich także propozycje dalszych obniżek wysokości świadczeń. Powinniśmy na bieżąco monitorować wszystkie poczynania władz w tym zakresie i powołać zespół. W 2015 r. ZER obniżył świadczenia emerytalne funkcjonariuszom SG z Przemyśla, Barwinka, którzy pełnili służbę w WOP oraz organach bezpieczeństwa.
 4. kpt. Leszek Szymański - Stowarzyszenie Żołnierzy Zawodowych w st. Spoczynku i Rezerwy i ich Rodzin powstało w celu podjęcia działań zmierzających do prawidłowej waloryzacji świadczeń. To co robi obecnie MON w sprawie waloryzacji jest bezprawne. W nawiązaniu do projektu obniżek emerytur mundurowych przypomniał, że projekt posła Jakiego z poprzedniej kadencji Sejmu został oceniony negatywnie i wszedł pod obrady. Wyraził gotowość pełnej współpracy z organizacjami służb mundurowych. Należy przyjmować zgłoszenia poszczególnych spraw z całego kraju. Uświadamiać urzędnikom różnych szczebli, że ich postępowanie jest bezprawne i niesprawiedliwe oraz, że wpływa wyłącznie z pobudek politycznych.
 5. gen. Andrzej Anklewicz -  przypomniał, że ustawa „deubekizacyjna” została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, który obradował w dwóch fazach i w konsekwencji skargę odrzucił. Podobnie Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu na skutek manipulacji politycznych strony rządowej również naszą skargę odrzucił i potraktował jako nienależne przywileje. Obniżka emerytur dotyczyła wtedy 41 tys. osób. Musimy dobrze zastanowić się nad formą obrony naszych interesów.
 6. płk Krzysztof Polkowski – nawiązał do pracy Zarządu II WSW, który w PRL zajmował się pracą operacyjną i jego akta przechowywane są w IPN. Akta żołnierzy zostały przekazane z WKU do IPN-u. W ramach obrony naszych interesów musimy podejmować różne działania w stosunku do elity władzy np.: czy spełniają warunki do otrzymania certyfikatu o ochronie tajemnicy państwowej i dostępie do materiałów niejawnych.
 7. Henryk Grobelny - ocenił, że nadal będzie forsowany wniosek posła Patryka Jakiego z poprzedniej kadencji obejmujący także żołnierzy. Chodzi o poniżenie formacji mundurowych, utrudnianie nam życia. Teraz zaczyna się przygotowanie propagandowe, nagonka na emerytowanych funkcjonariuszy i żołnierzy. Musimy wyszukiwać wszelkich instrumentów, aby przeciwdziałać temu, tym bardziej, że obniżki mają dotyczyć także rent. Trzeba docierać do tych parlamentarzystów, którzy są nam przychylni i zachowali trochę przyzwoitości. Dotyczy to szczególnie naszych ogniw terenowych, gdyż tam jest łatwiejszy dostęp do biur poselskich. Każdy, którego dotknie ustawa, winien w każdej sytuacji odwołać się, przez co „zalejemy papierami” urzędy.
 8. gen. Zbigniew Chwaliński – podkreślił konieczność występowania razem, jako monolit. Musimy zajmować konkretne, zdecydowane stanowisko – oświadczenie w stosunku do wszelkich prób odebrania nam należnych świadczeń. Szczególnie boleśnie odczują ci najstarsi, którzy służyli tylko w PRL-u. Powinniśmy docierać do wszystkich partii. Także do organizacji międzynarodowych. Trzeba przygotować odpowiednie zespoły robocze monitorujące te zagadnienia, abyśmy nie byli zaskoczeni. Kierownictwo Federacji powinno przejąć koordynację tych przedsięwzięć oraz nawiązać kontakt z mediami.
 9. Antoni Duda – należy podjąć rozmowy z NSZZ Policjantów, który mógłby wspierać nas w tych działaniach, gdyż w jego szeregach są emeryci. Ważnym jest również fakt, że Związek Zawodowy ma prawo do skargi konstytucyjnej, a Stowarzyszenie nie.
 10. gen. Marek Dukaczewski -  zgodził się z omawianymi problemami. Założenia obniżek „dezubekizacyjnych” dotkną także wojsko. Trzeba rozważyć także możliwość wystąpienia do Prezydenta RP jako zwierzchnika Sił Zbrojnych. Szukać wsparcia w kancelariach prawnych.
 11. płk Jan Fabiański – przedstawił profil i działalność Porozumienia Organizacji Służb Mundurowych w Krakowie działające od 2000 r., które skondensowało wszystkie organizacje. Jest to przykład konsolidacji związków emeryckich i wspólnego działania.
 12. płk Maciej Niepsuj – opracowano kilka interpelacji poselskich (m.in. K.Łybacka – SLD), na które odpowiadał wyłącznie dyrektor ZER - A.Wdowczyk. Do dnia dzisiejszego nie wyjaśniona jest sprawa 40% podstawy emerytury po 15 latach służby. ZER stał się wyrocznią w naszych sprawach. Musimy walczyć z tezą o odpowiedzialności zbiorowej. Nie wolno tolerować insynuacji o charakterze obraźliwym: zbrodniarz, oprawca, kat, które padają z ust konkretnych osób.
 13. Jan Kacprzak – należy powołać dwa zespoły robocze: do monitorowania działań politycznych, a drugi do przygotowania rozwiązań prawnych. Musimy również gromadzić środki finansowe potrzebne na podjęte działania.
 14. Leszek Sucholewski -  zespół monitorujący już działa. Zajmuje się zbieraniem informacji i jej analizą. Stara się docierać do osób z kręgów politycznych i parlamentarnych. Utrzymywać kontakt z funkcjonariuszami w służbie czynnej poprzez prowadzenie rozmów i przekazywanie doświadczeń. W naszych nadrzędnych działaniach i dyskusjach musimy podkreślać , że najważniejsze jest bezpieczeństwo Państwa. Należy zorganizować spotkanie Federacji z mediami.
 15. Zdzisław Czarnecki – zaproponował powołanie zespołów do podjęcia działań konsolidacyjnych oraz o włączenie się do prac w zespołach monitorujących. Zaapelował o wyszukanie dobrej, wspierającej kancelarii prawnej, z którą nawiązalibyśmy kontakt. Siła Federacji tkwi w jedności i sile wszystkich organizacji zrzeszonych.
Jedną ze spraw, która dotyczy mediów - jest usunięcie ze stron internetowych ZER-u informacji o pobieranych świadczeniach emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZER MSW do 2005 r. Aktualnie zamieszczone statystyki ZER MSW obejmują lata 2005 – 2015.
Takie sprawy należy nagłaśniać wykorzystując media i kręgi polityczno-parlamentarne.
Rzecznikami Federacji powinien być nasz każdy członek wyposażony                     w odpowiednią wiedzę i chętny do kontaktów w różnych środowiskach.
Pomysł konferencji jest godny poparcia i będą podjęte kroki w kierunku jej organizacji. Należy gromadzić fakty, wspomnienia ze służby na wszystkich szczeblach – w centrali i w terenie. Publikować to w różnych periodykach lub w formie książkowej . Musimy propagować prawdę!
Musimy również uregulować sprawy lokalowe naszych organizacji poprzez sporządzenie umów najmu – użyczenia oraz zarejestrować jednostki organizacyjne stowarzyszeń i związków w rejestrach „organizacji pozarządowych” samorządów (miast, gmin).
 1. Grzegorz Domaszewicz – uzyskanie konkretnej informacji nie jest dla ZER-u żadnym problemem. Powinien udostępnić wszelkie dane dot. wysokości świadczeń wypłaconych uprawnionym osobom.
(Zobowiązał się do przygotowania pytań do ZER MSW.)
 1. Miłosz Biały – jeśli chodzi o internet, to nie jest powszechnie lubiany przez naszych członków, którzy wola materiał pisany. Strona internetowa funkcjonuje słabo i w związku z tym, brak jest nowych materiałów. Wydaje się celowym powołanie zespołu medialnego.
 2. gen. Henryk Jasik – należy występować w mediach z zastrzeżeniem: nie               u każdego i nie na każdy temat. Wiele udanych przedsięwzięć wywiadowczych nie było nagłaśnianych. Nawet po weryfikacji w 1990 r., oficerowie z czasów PRL-u osiągnęli bardzo znaczące sukcesy w swojej służbie. Nie można tego dyskredytować.
Wnioski:
I. FSSM RP realizując planowane zadania w 2015 r. powołała 4 zespoły:
1. Zespół ds. negatywnych działań organów państwowych wobec emerytów mundurowych
w skład którego wchodzą :
·          Maciej Niepsuj
·          Leszek Sucholewski
·          Bolesław Izydorczyk
·          Jan Kruszyński
2. Zespół zajmujący się obroną praw nabytych w szczególności dotyczących ochrony zdrowia i uprawnień socjalnych (świadczenia emerytalne) w skład którego wchodzą :
·          Grzegorz Domaszewicz
·          Miłosz Biały
·           Henryk Grobelny
·          Stanisław Rybicki
3. Zespól ds. rekonwersji (aktywizacji zawodowej emerytów mundurowych) w skład którego wchodzą :
·          Zdzisław Czarnecki
·          Michał Otrębski
·          Zygmunt Politowski
·          Miłosz Biały
·          Sławomir Śnieżka
4. Zespól ds. zmiany statutu Federacji, w skład którego wchodzą :
·          Michał Otrębski
·          Jan Pyrcak
5. Organizacje wchodzące w skład Federacji oraz przedstawiciele innych organizacji tego środowiska winny w terminie do 15 marca br. zgłosić swoich przedstawicieli do w.wym. Zespołów.
Zobowiązuje się Zespoły do ukonstytułowań i podjęcie działań do 15 marca br.
II.
1.      W zakresie kontaktów medialnych (propagandy, informacji) reaktywować Komisję Medialną Federacji, w pracach której, powinni wziąć udział wszyscy rzecznicy organizacji wchodzących i sympatyzujący z Federacją.
2.      Zobowiązuje się organizacje wchodzące w skład Federacji do ścisłego współdziałania z Komisją Medialną w zakresie obrony świadczeń oraz innych negatywnych działań organów administracji państwowych wobec służb mundurowych.
3.      Organizację Komisji Medialnej powierza się rzecznikowi prasowemu Federacji płk.       w st.spocz. Miłoszowi Białemu.
4.      Komisja Medialna powinna przygotować apele i oświadczenia w obronie praw nabytych całego środowiska. Zostaną one przekazane do wszystkich środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, portale społecznościowe).
5.      Założeniem powinno być, że każdy członek naszej organizacji jest „rzecznikiem” , dlatego zobowiązani jesteśmy do wyposażenia ich w „kompendium wiedzy” ( apele i oficjalne oświadczenia), które powinni przekazywać na szczeblu lokalnym.
III.
1.      Władze wszystkich organizacji wchodzących w skład Federacji, powinny zrealizować postulat, „wyjścia na zewnątrz” do czego pierwszym krokiem powinno być zarejestrowanie jednostek terenowych stowarzyszeń i związków w rejestrach organizacji pozarządowych samorządów. (prezydentów miast, burmistrzów i wójtów)
2.      Realizacja tego postulatu pozwoli nam na korzystanie ze wsparcia technicznego, lokalowego i finansowego. Istotną korzyścią może być nawiązanie współpracy z innymi organizacjami działającymi dla rencistów i emerytów (Polski Związek Emerytów i Inwalidów, Uniwersytet III Wieku, Ośrodki Pomocy Społecznej).
3.      Jednostki organizacyjne związków i stowarzyszeń mundurowych powinni niezwłocznie nawiązać kontakt z przedstawicielami organów władzy i samorządów terytorialnych , a w szczególności poprzez biura parlamentarzystów na szczeblu lokalnym.
4.      Zgodnie z uchwalą Zarządu Federacji na szczeblu województw , powiatów, miast koordynować działania wszystkich organizacji mundurowych poprzez powołanie „porozumienia organizacji służb mundurowych”.
IV.
1.       Dla zabezpieczenia od strony prawnej działań Federacji i organizacji zrzeszonych niezbędne jest nawiązanie współpracy z Kancelariami Prawniczymi, które po ukazaniu się projektów aktów prawnych przygotują „Poradnik” określający w jaki sposób można odwołać się od krzywdzących decyzji.
2.       Upublicznienie problemów środowiska mundurowego należy realizować poprzez organizację Konferencji nt. „Emeryci Mundurowi w Społeczeństwie Obywatelskim”. Do udziału w konferencji zaprosić autorytety prawne z innych środowisk. Wzorem dla powyższych działań może być organizowana przez Federację w latach 2014 – 2015 konferencja nt. „Zdrowie Emerytów Mundurowych”.
V.
1.       W podejmowanych działaniach przez Federacje i organizacje zrzeszone należy unikać deklaracji politycznych. Prowadzona przez nas działalność (apele i oświadczenia) winny być kierowane do wszystkich partii i środowisk (np. Kościół).
2.       Opracowane materiały, apele i oświadczenia należy kierować do wszystkich organizacji kombatanckich środowisk mundurowych Unii Europejskiej oraz NATO.
3.       Działania należy podejmować stopniowo, w zależności od zagrożenia. 
     
        Protokolant:                                                                                          Prezydent FSSM RP
/Bogusława Łukasiewicz/                                                                            /Zdzisław Czarnecki/

Trybunał Konstytucyjny - wyrok 
Ustawa zgodna z Konstytucją

Ustawa obniżająca wyższe emerytury b. funkcjonariuszom SB jest zgodna z konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny. Zakwestionował zaś obniżanie emerytur członkom WRON, ale tylko za okres sprzed wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. Było 5 zdań odrębnych.

Wyrok oznacza, że ok. 40 tys. oficerów cywilnych służb specjalnych PRL - także tych pozytywnie zweryfikowanych w 1990 r. - będzie nadal otrzymywać zmniejszone od nowego roku świadczenia emerytalne.

Tylko członkowie utworzonej w grudniu 1981 r. Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - w tym jej szef gen. Wojciech Jaruzelski - będą mieli ponownie naliczane emerytury, według zasad sprzed nowelizacji - ale tylko za okres do 13 grudnia 1981 r.

WRON - administrująca od grudnia 1981 r. do lipca 1983 r. stanem wojennym - składała się z 22 wyższych wojskowych (część już nie żyje). Świadczenia obniżono 9 członkom WRON; ich przeciętną emeryturę zmniejszono z 8,5 tys. zł do ok. 6 tys.

O uznanie całej ustawy - jako "represyjnej" - za niezgodną z konstytucją wnosił współautor skargi wniesionej przez klub Lewicy poseł Jan Widacki. Reprezentant Sejmu poseł PO (był to jej projekt) Grzegorz Karpiński chciał uznania konstytucyjności całej ustawy, podobnie jak prokurator generalny, gdyż odbiera ona tylko "prawa nabyte niegodziwie".

Wyrok TK jest ostateczny

Według sędziów, którzy zgłosili zdania odrębne, przepisy ustawy dezubekizacyjnej są niezgodne z konstytucją. "Ustawa naruszyła zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa" - mówił Jamróz, który uważa, że cała ustawa jest sprzeczna z konstytucją. Podkreślił, że weryfikacja z 1990 r. stanowiła "zobowiązanie ze strony państwa, że nie będzie traktować tych funkcjonariuszy gorzej".

Łętowska wskazała, że niekonstytucyjna jest preambuła do ustawy, w której zapisano, że system władzy komunistycznej opierał się na policji politycznej represjonującej społeczeństwo i bezkarnej. TK nie ocenił konstytucyjności preambuły, umarzając postępowanie w tej części. "W preambule mamy ratio legis ustawy, które - jak się okazuje - nie przystaje do zapisanego w ustawie mechanizmu weryfikacji emerytur mundurowych" - podkreśliła sędzia.

Mazurkiewicz mówił, że obniżenie uprawnień emerytalnych pozytywnie zweryfikowanym stało się dodatkową karą dla tych funkcjonariuszy, którzy ponoszą ją w imię odpowiedzialności zbiorowej. Na naruszenie przez ustawodawcę zasady przyzwoitej legislacji zwracał uwagę Wyrzykowski. Zdziennicki oświadczył, że "diametralnie" nie zgadza się z rozstrzygnięciem większości TK, a pozbawianie przywilejów emerytalnych nazwał "odwetem" państwa.

Widacki: wyrok to porażka Trybunału i Polski jako państwa prawa

Widacki uważa, że wyrok to "porażka Trybunału i porażka Polski jako państwa prawa". "Polityka wzięła górę nad prawem" - dodał. Ocenił, że zdania odrębne zawierały "piękne, logiczne wywody prawnicze", a w uzasadnieniu sędziego Rzeplińskiego nie było "nic z wywodów prawniczych; była czysta polityka i historia". Zdaniem Widackiego, ocena historii nie należy do TK.

Karpiński wyraził satysfakcję, że wyrok zapadł większością większą niż wymagana. Dodał, że raczej nie będzie nowelizacji ustawy, by ponownie odebrać wyższe emerytury członkom WRON.

"Stało się coś dramatycznego: pęknięcie w łonie TK. Tak diametralnie różne stanowiska zajęte przez poszczególnych sędziów napawają mnie niepokojem" - powiedział pierwszy niekomunistyczny szef MSW Krzysztof Kozłowski. Według niego, "Sejm produkuje coraz gorsze legislacyjnie ustawy, a gwarant konstytucyjności tych ustaw przechylił się, przynajmniej dzisiaj, na niebezpieczną stronę".

Milczanowski: do TK wkroczyła polityka i populizm

Według szefa UOP i MSW z lat 90. Andrzeja Milczanowskiego, wyrok oznacza, że do TK "wkroczyła polityka i populizm". Dodał, że żałuje, iż tak się stało, a nie żałuje tego, że w UOP i MSW współpracował z byłymi funkcjonariuszami SB, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani.

B. szef UOP i b. oficer służb PRL gen. Gromosław Czempiński zapowiedział odwołanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Według niego, decyzja TK miała charakter polityczny. Podkreślił, że w latach 90. ustawowo potwierdzono prawa emerytalne dla oficerów SB pozytywnie zweryfikowanych w 1990 r.

"Życzę powodzenia skarżącym" - powiedział prof. Rzepliński, pytany o to na konferencji po wyroku. "Już kilka spraw w Strasburgu wygrałem - i jako adwokat i jako sędzia" - dodał.

Od nowego roku oficerowie cywilnych służb PRL dostają niższe świadczenia - obliczane według wskaźnika w wysokości nie 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby za lata 1944-1990 - jak dotychczas, lecz 0,7 proc. (przelicznik zwykłej emerytury to 1,3). Wcześniej szacowano, że świadczenia dla b. oficerów mają się zmniejszyć o blisko 600 mln zł rocznie. Politycy PO zapowiadali, że część oszczędności trafi do "pokrzywdzonych przez PRL". W tym kontekście Karpiński mówił w TK o możliwości ubiegania się o sądowe odszkodowania za represje w stanie wojennymStowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

  Społeczność emerytów i rencistów policyjnych w ostatnim czasie nurtuje problem ustawy z 16 marca br., na mocy której ulec mają drastycznemu zminiejszeniu emerytury funkcjonariuszy b. Służby Bezpieczeństwa. Środowisko policyjne bulwersuje jawne łamanie norm konstytucyjnych, w tym art. 2 Konstytucji RP, który stanowi, że Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawa.
   Zarząd Główny SEIRP w Uchwale nr 6/2009 z dnia 13 lutego 2009 roku wyraża zdecydowaną dezaprobatę dla działań w tym zakresie ze strony najwyższych podmiotów ustawodawczych i wykonawczych w naszym Państwie, a zarazem wielki niepokój w związku z zasadniczym brakiem poszanowania prawa, do którego doszło w toku uchwalania i wprowadzania w życie wspomnianej ustawy.
   Zatrważającym jest również fakt - stanowiący ewenement prawny - przeforsowania w Ustawie osobowych wzorców moralnych i nadawania im wręcz rangi cnoty, zasadzających się na wykazywaniu zwykłej, nagannej nielojalności i niezachowaniu zasad tajemnicy państwowej i służbowej przez b. funkcjonariuszy, premiujących tych, którzy bez wiedzy przełożonych podjęli współpracę i czynnie wspierali osoby lub organizacje działające przecież w ówczesnym czasie w niezgodzie z prawem w legalnie funkcjonującym i uznanym międzynarodowo Państwie Polskim.

   Zarzad Główny SEiRP wystąpił ze skargami do Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka o podjęcie przez te instytucje stosownych kroków w celu eliminacji szykan, dyskryminacji i spychaniu do drugiej kategorii obywateli oraz stosowaniu przez Państwo odpowiedzialności zbiorowej w stosunku do b. pracowników Służby Bezpieczeństwa.
  
   Zarząd Główny przygotował wzory indywidualnych skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i do Fundacji Helsinskiej i zachęca wszystkich emerytów i rencistów policyjnych do skorzystania z tych wzorów, wypełnienia ich i przesłania do obu instytucji. Istotne znaczenie ma liczba wysłanych dokumentów, bo jednego czy kilku podobnych dokumentów można nie zauważyć, nie można natomiast nie odnieść się do skarg nadsyłanych masowo.

   Adres RPO:

Rzecznik Praw Obywatelskich RP
P. dr. Janusz Kochanowski
Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa
tel. 022 55 17 700, fax. 022 827 64 53
e-mail: rzecznik@rpo.gov.pl

   Wzory powyższych skarg znajdują się w Biuletynie Informacyjnym nr 2 (32) / 2009 z kwietnia 2009.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 8 odwiedzający (17 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=