Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb..Mundurowych
  Umowa porozumienia
 
  

Nasze motto:
razem osiągajmy cele uważane za nieosiągalne!


POROZUMIENIE

związków związków i stowarzyszeń służb mundurowych, mających swoją siedzibę w Słupsku
 zawarte w Słupsku dnia 4 marca 2008 roku

Porozumienie jest dobrowolną umową o współdziałaniu i wzajemnym wspieraniu jej sygnatariuszy w realizacji celów poszczególnych organizacji oraz osiąganiu celów wspólnych. Do realizacji jej postanowień powołuje się organy wykonawcze, których zadaniem jest zapewnienie sprzyjających warunków do wykonania postanowień umowy.
Niżej wymienione organy władz terenowych związków i stowarzyszeń służb mundurowych, mających swoje siedziby w Słupsku, reprezentowane przez:
1.      Zarząd Rejonowy Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Słupsku, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Rejonowego – ppłk w rez. Romualda Detmera oraz członków Związku płk dypl. w rez. Jana Karasia oraz ppłk w rez. Adama Żurawskiego.
2.      Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Okręgowego – Leszka Orkisza, wiceprezesa ZO por. w st. spocz. Franciszka Maklesa oraz członków Stowarzyszenia Czesława Dymowskiego, Zdzisława Chęć i Benedykta Kruczkowskiego.
3.      Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Koła – mgr Stefana Pawlinę oraz członka Związku por. w st. spocz. Zdzisława Jaworskiego.
4.      Zarząd Koła Nr 3 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Słupsku, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Koła - st. bryg. w st. spocz. Adama Biechońskiego oraz st. bryg. w st. spocz. Andrzeja Krzywulskiego,
działając zgodnie z postanowieniami swoich statutów oraz uchwał (w załączeniu) podjętych przez upoważnione organy związków i stowarzyszeń sygnatariuszy, postanawiają:
Artykuł 1
Podpisać porozumienie zapewniając warunki do rozwijania i umacniania kontaktów, w trosce o trwały ich rozwój, korzystny dla wszystkich zainteresowanych.
Artykuł 2
Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony i przyjmuje jego nazwę „SŁUPSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH – SPZiS SM.
Artykuł 3
1.      Celem Porozumienia jest:
1)     zacieśnienie współpracy i współdziałania pomiędzy stowarzyszeniami i związkami służb mundurowych oraz koordynacja ich działań realizowanych w ramach działalności statutowej,
2)     ochrona praw i interesów środowisk służb mundurowych, w szczególności socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych,
3)     kształtowanie wśród społeczeństwa postaw obywatelskich i patriotycznych, tradycji niepodległościowych oraz oddania Ojczyźnie i Narodowi,
4)     aktywizacja środowisk służb mundurowych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, wspomaganie procesów integracyjnych w społeczności lokalnej, a także wspierania administracji publicznej w działaniach zmierzających do harmonijnego rozwoju kraju, a w szczególności naszego regionu,
5)     kształtowanie w środowiskach służb mundurowych koleżeńskiej więzi i wzajemnego szacunku, środowiskowej solidarności, wzajemnego poszanowania godności i honoru.
2.      Cele określone w ust. 1 Porozumienie realizuje poprzez::
1)     inicjowanie i wypracowywanie wspólnego stanowiska w przedmiocie aktów normatywnych i decyzji zarówno przygotowywanych jak i aktualnie obowiązujących na centralnym i regionalnym szczeblu, mających wpływ na środowiska służb mundurowych oraz prezentowanie go na forum publicznym w imieniu Porozumienia,
2)     wymianę informacji pomiędzy sygnatariuszami Porozumienia o działaniach władz ustawodawczych i wykonawczych w sprawach dotyczących środowisk służb mundurowych,
3)     wymianę doświadczeń i informacji o działaniach podejmowanych przez członków Porozumienia, we wszystkich dziedzinach zainteresowania sygnatariuszy, a będących w zainteresowaniu również innych członków Porozumienia,
4)     solidaryzowanie się i wspieranie działań podejmowanych i prowadzonych przez związki i stowarzyszenia należące do Porozumienia, a także przez inne organizacje, jeżeli ich cele są zbieżne z celami Porozumienia,
5)     koordynowanie planów działania poszczególnych sygnatariuszy poprzez opracowanie „Rocznego planu zamierzeń” Porozumienia i realizowanie przedsięwzięć w nim zawartych,
6)      zapraszanie członków władz Porozumienia na oraz członków związków i stowarzyszeń zrzeszonych w Porozumieniu, na ważniejsze posiedzenia władz poszczególnych sygnatariuszy, w celu ściślejszego współdziałania, wymiany doświadczeń i efektywniejszej koordynacji realizowanych przedsięwzięć.
Artykuł 4
Porozumienie nie narusza praw i obowiązków związków i stowarzyszeń sygnatariuszy Porozumienia.
Artykuł 5
Do realizacji zadań wynikających z niniejszego Porozumienia powołuje się następujące władze wykonawcze:
1.      Komitet Porozumiewawczy w składzie po dwóch przedstawicieli wydelegowanych przez związki i stowarzyszenia członków Porozumienia:
1)     osoby funkcyjne Komitetu (przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarz) wybierane są przez członków Komitetu spośród siebie, na posiedzeniu Komitetu, drogą uchwały,
2)     Komitet obraduje raz na pół roku (w razie uzasadnionej potrzeby częściej) w celu bilansowania współpracy oraz nadawania jej nowych impulsów,
3)     posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego zwołuje Przewodniczący Komitetu, zgodnie z planem lub w razie potrzeby z własnej inicjatywy lub na wniosek sygnatariusza lub sygnatariuszy Porozumienia.
2.      Prezydium Komitetu Porozumiewawczego – jest organem realizującym bieżące zadania. Stanowią je osoby ze składu Komitetu Porozumiewawczego – po jednym przedstawicielu od każdego członka Porozumienia, w tym: przewodniczący Komitetu, wiceprzewodniczący i sekretarz. Prezydium obraduje raz w miesiącu.
3.      Kolegium Prezesów sygnatariuszy:
1)     jest organem odwoławczym od decyzji Komitetu Porozumiewawczego oraz oceniającym działalność Porozumienia i określającym zamierzenia na kolejny okres – zgodnie z planem zamierzeń zwoływane jest raz w roku,
2)     oprócz planowych posiedzeń, w razie potrzeby Posiedzenie Kolegium Prezesów może być zwołane przez Komitet Porozumiewawczy drogą uchwały, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z sygnatariuszy.
Artykuł 6
Siedzibą Prezydium Komitetu Porozumiewawczego Porozumienia jest siedziba Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku, przy ul. Rejmonta 7.
Artykuł 7
1.      Posiedzenia Komitetu Porozumiewawczego będą odbywały się rotacyjnie w siedzibach poszczególnych sygnatariuszy Porozumienia.
2.      Przy rozpatrywaniu spraw wniesionych i przedstawianych przez określonego sygnatariusza porozumienia, wstępny projekt stanowiska przygotowuje wnioskodawca, a posiedzenie Komitetu odbywa się w siedzibie tego sygnatariusza.
3.      Posiedzenie Prezydium Komitetu Porozumiewawczego odbywają się w jego siedzibie.
Artykuł 8
4.      Koszty organizacyjno – biurowe, związane bieżącą działalnością przedstawicieli poszczególnych sygnatariuszy Porozumienia we władzach Porozumienia pokrywają związki i stowarzyszenia, które delegowały tych przedstawicieli.
5.      Koszty przedsięwzięć, których zorganizowanie i przeprowadzenie wymaga wydatków powyżej 100 zł, pokrywane są solidarnie przez wszystkich sygnatariuszy porozumienia. O sposobie sfinansowania takiego przedsięwzięcia każdorazowo stanowi uchwała Komitetu Porozumiewawczego.
6.      W celu ograniczenia kosztów funkcjonowania organów wykonawczych Porozumienia korespondencję wewnątrz Porozumienia, (do poszczególnych sygnatariuszy) przekazuje się poprzez przedstawicieli tych sygnatariuszy, biorących udział w pracach organów wykonawczych.
7.      Korespondencję do adresatów poza Porozumienie wysyła i przyjmuje Biuro Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku.
8.      Za ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów Porozumienia odpowiedzialny jest Sekretarz Komitetu Porozumiewawczego.
Artykuł 9
1.      Sygnatariusze zobowiązują się do przestrzegania ustaleń zawartych w niniejszym Porozumieniu oraz przepisów i postanowień uchwalonych przez powołane organy wykonawcze Porozumienia.
2.      Nieprzestrzeganie ustaleń pkt 1 stanowi podstawę do wykluczenie związku, stowarzyszenia spośród członków porozumienia.
3.      Decyzję w sprawie określonej w pkt 2 podejmuje Komitet Porozumiewawczy drogą uchwały.
4.      Decyzję Komitetu dotyczącej wykluczenia członka Porozumienia, Przewodniczący Komitetu przekazuje niezwłocznie po jej podjęciu, do wykluczonego związku, stowarzyszenia oraz wszystkich dotychczasowych sygnatariuszy Porozumienia.
5.      Od decyzji wykluczającej, podjętej przez Komitet Porozumiewawczy Porozumienia, wykluczonemu związkowi, stowarzyszeniu przysługuje prawo odwołania do Kolegium Prezesów, które może ją uchylić.
Artykuł 10
Kolegium Prezesów rozpatruje każde odwołanie od decyzji Komitetu Porozumiewawczego w nieprzekraczalnym terminie 90 dni.
Artykuł 11
Posiedzenie Kolegium Prezesów przygotowuje i obsługuje go pod względem organizacyjnym i biurowym Prezydium Komitetu Porozumiewawczego.
Artykuł 12
Porozumienie niniejsze podlega zatwierdzeniu przez organy kierownicze poszczególnych związków i stowarzyszeń, na szczeblu, który podpisuje Porozumienie lub zgłasza deklaracje przystąpienia do Porozumienia, zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi obowiązującymi poszczególnych sygnatariuszy.
Artykuł 13
1.      Projekty dokumentów normatywnych oraz stanowiska Porozumienia w określonych sprawach, przekazywanego na zewnątrz Porozumienia są konsultowane z poszczególnymi sygnatariuszami.
2.      Opinie do powyższych projektów sygnatariusze przekazują do Prezydium Komitetu Porozumiewawczego w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, od dnia doręczenia projektu stanowiska (decyzji).
3.      Nie przekazanie przez sygnatariusza opinii w powyższym terminie traktuje się jak rezygnację z jej wyrażenia i projekt uważa za uzgodniony.
Artykuł 14
1.      Porozumienie ma charakter otwarty. Mogą do niego być przyjmowani nowi sygnatariusze.
2.      Deklarację o przyjęcie do Porozumienia zainteresowany związek, stowarzyszenie składa do Komitetu Porozumiewawczego. Jest ona rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Komitetu. Druk deklaracji stanowi załącznik do porozumienia.
3.      Decyzję Komitetu dotyczącej przyjęcia nowego członka, Przewodniczący Komitetu przekazuje niezwłocznie po jej podjęciu do zainteresowanego związku, stowarzyszenia oraz wszystkich dotychczasowych sygnatariuszy Porozumienia.
4.      Nowy sygnatariusz porozumienia jest zobowiązany do wypełniania i przestrzegania wszystkich ustaleń ustanowionych przez Porozumienie.
Artykuł 15
5.      Każdy związek, stowarzyszenie będące członkiem Porozumienia może wypowiedzieć porozumienie.
6.      Wypowiedzenie członkostwa w Porozumieniu związek, stowarzyszenie składa do Komitetu Porozumiewawczego. Wypowiedzenie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komitetu.
7.      Akceptującą decyzję Komitetu dotyczącą wypowiedzenia członkostwa, Przewodniczący Komitetu przekazuje niezwłocznie po jej podjęciu do zainteresowanego związku, stowarzyszenia oraz wszystkich dotychczasowych sygnatariuszy Porozumienia
Artykuł 16
Postanowienia niniejszego Porozumienia mogą być zmienione lub uzupełnione poprzez aneks do Porozumienia podpisany przez wszystkie strony.
Artykuł 17
Porozumienie wejdzie w życie z dniem podpisania go przez strony.
Artykuł 18
Porozumienie niniejsze sporządzono w pięciu egzemplarzach, dla Komitetu Porozumiewawczego oraz po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne,
Artykuł 19
Do czasu ukonstytuowania się władz Porozumienia decyzje, stanowiska, uchwały w imieniu Porozumienia podejmują kolegialnie prezesi, przewodniczący związków i stowarzyszeń będących stronami porozumienia.
 
Załącznik:
1. Deklaracja w sprawie przystąpienia do Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych
W imieniu związków i stowarzyszeń założycielskich porozumienie podpisują:
Prezes
ZR ZBŻZiOR WP w Słupsku

 
 
……….…………………………….
Prezes
ZO SEiR Policyjnych w Słupsku

 
 
………………………………………
 
Przewodniczący
 ZKT KZEiR SW przy AŚ w Słupsku

 
 
……………………………………….
 
Prezes
ZK Nr 3 ZEiRPożarnictwa RP
 
 
………………………………….......
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja